HET KWALITEITSREGISTER

Hartelijk welkom bij hét kwaliteitsregister van Praktijkondersteuners (POH) en Praktijkverpleegkundigen (PVK en PVH) in de huisartsenzorg!

ZORGVERLENER ZOEKEN

.         

Op zoek naar een zorgverlener? Bekijk hier het openbaar kwaliteitsregister.

 

Voordelen kwaliteitsregister

Dit kwaliteitsregister is een fantastisch hulpmiddel waarmee jij je activiteiten op het gebied van leren en ontwikkelen kunt vastleggen in een persoonlijk portfolio in PE-online. In dit portfolio staan twee typen activiteiten: geaccrediteerde na- en bijscholingen (die de scholingsaanbieder toevoegt) en Overige Deskundigheid bevorderende Activiteiten (ODA) (deze voeg je zelf toe).

Je maakt met dit portfolio inzichtelijk dat je actief investeert in het verwerven en bijhouden van kennis en vaardigheden. Je hebt na je opleiding voldoende beroeps- en scholingsactiviteiten ontplooit om te komen tot een hoge kwaliteitsstandaard. Jij gaat voor een hoge kwaliteit van zorg en maakt dit ook graag zichtbaar!

Lidmaatschap Kwaliteitsregister

Iedere POH, PVK en PVH met de juiste diploma’s/certificaten kan zich laten registreren in het kwaliteitsregister. Er zijn hiervoor 2 mogelijkheden:

  • Je bent lid van de NVvPO: dan is het lidmaatschap voor het kwaliteitsregister gratis inbegrepen en kun je via mijn NVvPO direct (of de dag na aanmelding) je account in PE-online aanmaken. Het lidmaatschap voor de NVvPO kost € 118,- per jaar (2024);
  • Je kunt ook ervoor kiezen om alleen geregistreerd te worden in het kwaliteitsregister (zonder lidmaatschap NVvPO). Dit kost € 84,- in 2024 (inclusief de 5-jaarlijkse kosten voor (her)registratie).

Wil je je deelname aan het kwaliteitsregister opzeggen per 1 januari van het aankomende jaar, dan dien je dit te doen vóór 1 december van het huidige kalenderjaar via het contactformulier van de NVvPO.

Diploma- of kwaliteitsregistratie

Je kunt je op twee manieren registreren in het kwaliteitsregister: als diplomageregistreerd of als kwaliteitgeregistreerd.

Met de diplomaregistratie laat je zien dat je beschikt over een geldig diploma of certificaat tot praktijkondersteuner (POH, POH-GGZ, etc) en praktijkverpleegkundige (PVK en PVH). Deze registratie van het diploma/certificaat is ook de beginstap om kwaliteit-geregistreerd te worden.

Met de kwaliteitsregistratie heb je elk moment inzicht in al je activiteiten (geaccrediteerde scholingen en ODA). Je maakt zichtbaar dat je voor kwaliteit in je beroep gaat en dit kun je middels deze registratie zichtbaar maken aan derden, bijvoorbeeld patiënten en werkgevers.

Voor kwaliteitregistratie krijg je een targetperiode van 5 jaar. In deze periode haal je minimaal 80 punten aan door ons geaccrediteerde na- en bijscholingen en minimaal 20 punten aan Overige Deskundigheidsbevorderende Activiteiten. Samen met de minimale werkureneis van 2080 uur in 5 jaar (via een werkgeversverklaring) vormen zij de voorwaarden om (elke 5 jaar opnieuw) kwaliteitsgeregistreerd te worden. Als je voldoet aan alle voorwaarden wordt vanaf 60 dagen voor de einddatum van je targetperiode een link zichtbaar waarmee je deze (her)registratie aanvraagt. Na (her)registratie wordt een nieuwe targetperiode van 5 jaar aangemaakt.

Download hier de infografic over ODA.

ODA_infographic

Accreditatie aanvragen

Bent u geïnteresseerd om uw scholing te laten accrediteren door de NVvPO? Klik dan op onderstaande button. 

Registratiecommissie

De registratiecommissie is ingesteld voor het beheer van het kwaliteitsregister NVvPO en bestaat uit minimaal drie leden.  

Binnen de registratiecommissie is deskundigheid aanwezig op het gebied van POH en PVK/PVH en de daarbij behorende opleidingsmogelijkheden en gevraagde competenties.  

Deze commissie heeft als taak om individuele aanvragen van POH en PVK/PVH voor kwaliteitsregistratie in het kwaliteitsregister NVvPO te onderzoeken en op basis van de gestelde criteria een besluit te nemen over de (her)registratie.  

Wanneer de beoordeling positief uitvalt, registreert de commissie (opnieuw) de betreffende POH en PVK/PVH in het kwaliteitsregister NVvPO voor een targetperiode van 5 jaar.  

Accreditatiecommissie

De accreditatiecommissie is ingesteld om te komen tot een geaccrediteerd aanbod van na- en bijscholingen voor het kwaliteitsregister NVvPO en bestaat uit minimaal drie leden.  

Binnen de commissie is deskundigheid aanwezig op het gebied van POH en PVK/PVH en de daarbij behorende opleidingsmogelijkheden en gevraagde competenties. 

Deze commissie heeft als taak de scholingsactiviteiten te beoordelen en punten toe te kennen aan erkende activiteiten. Dit kunnen aanvragen van losstaande scholingen zijn, maar ook een aangevraagde instellingsaccreditatie van een aanvrager betreffen.  

Verder kan de commissie toetsen of de aanvrager zich gedurende de looptijd van de accreditatie aan de gestelde voorwaarden houdt en kan zij de scholingsactiviteit door visiteurs laten toetsen via een visitatie. 

Visitatiecommissie

De visiteurs zijn aangesteld om steekproefsgewijs een vooraf bepaald aantal fysieke en online scholingen te toetsen aan de gestelde voorwaarden voor de accreditatie.  

Dit visiteren zal in overleg gebeuren met de kwaliteitsmedewerker en de leden van de accreditatiecommissie. Bij de visitatie wordt gebruik gemaakt van een beoordelingslijst.  

De resultaten van de visitatie worden teruggekoppeld naar de beleidsmedewerker kwaliteit, de accreditatiecommissie en de scholingsaanbieder. 

 

College kwaliteitsregister NVvPO

Het College kwaliteitsregister NVvPO ontwikkelt en herziet de registernormen op basis van actuele en te voorziene ontwikkelingen, binnen de lijnen van het door het Bestuur en de Ledenraad vastgestelde kwaliteitskader Kwaliteitsregister NVvPO. Dit College adviseert mede over de beleidsvorming rondom deze normen. 


Dit College bestaat uit acht leden: drie POH/PVK/PVH-leden, vier externe leden (die input van de huisartsen, patiënten en zorgverzekeraars en opleiders inbrengen) en de kwaliteitsmedewerker van de NVvPO. Deze leden worden benoemd door het Bestuur. 

Momenteel is dit College nog in oprichting.