Cao Huisartsenzorg definitief!

25-03-2022

Nadat de onderhandelaars aan de cao-tafel tot een akkoord zijn gekomen, hebben vervolgens ook de leden van de werkgeverpartijen LHV en InEen en van de werknemerspartijen CNV, FNV, NVDA en NVvPO ingestemd. Daarmee is de Cao Huisartsenzorg 2022-2023 nu definitief.

De cao-onderhandelaars van NVvPO, Frits Henstra en Berry van Bruchem kijken met tevredenheid terug over het verloop van de onderhandelingen. Deze werden gekenmerkt door de goede en constructieve sfeer en de intentie van alle partijen om een aantrekkelijke cao overeen te komen. Dat laatste is gelukt. Ruim 96% van de leden van NVvPO heeft ingestemd met de nieuwe cao.

Looptijd cao
De nieuwe cao gaat in per 1 januari 2022 en eindigt op 31 december 2023. Met deze tweejarige cao hopen de cao-partijen rust en duidelijkheid te geven. De komende 2 jaar gaan de cao-partijen samen aan de slag om diverse thema’s verder uit te werken. Dit betreft met name afspraken over scholing, werkdruk, sociale veiligheid persoonlijk levensfase budget, en ‘groen werken’. Onderwerpen waarvan leden van de NVvPO hebben aangegeven dit belangrijk te vinden. Loon en eindejaarsuitkering. Een belangrijk en concreet onderwerp dat iedereen aanspreekt is de beloning. ‘Wat gebeurt er met mijn salaris?’ In de nieuwe cao worden de salarissen en eindejaarsuitkering structureel verhoogd.
* Met ingang van 1 mei 2022 gaan salarissen in de loonschalen 1 tot en met 9 met 3% omhoog.
Voor de schalen 10 en hoger is dit 2%.
* De eindejaarsuitkering in 2022 wordt verhoogd met 1 procentpunt en komt uit op 7,5%.
* Per 1 mei 2023 gaan alle loonschalen omhoog met 2,6%.
* De eindejaarsuitkering 2023 gaat naar 8,33% en is daarmee een volledige eindejaarsuitkering.
Over de komende cao-periode betekent dit een verhoging van het loon met 7,43% voor de schalen 1 tot en met 9) resp. 6,43% voor schaal 10 en hoger.

Andere afspraken
Maar er is méér afgesproken. Zo wordt de ANW-toeslag verhoogd van 50% naar 60% voor werken in de zondagnacht (00:00 – 8:00 uur), op erkende feestdagen en vanaf 18:00 uur op 24 en 31 december en op de vrijdagen voorafgaand aan het Paas- en Pinksterweekeinde en de vrijdagavond na Hemelvaartsdag. Tevens is de vijfjaarlijkse vergoeding voor de kosten van (her)registratie of verlening van de diplomering in de erkende registers verhoogd van € 75,- naar € 125,-.

Ook is de scholingsregeling verbeterd. Uitgangspunt is een jaarlijks scholingsplan, waarin werkgever en werknemer samen vastleggen wat nodig is aan scholing. Daaronder valt ook de scholing die nodig is om te voldoen aan de vereisten van een kwaliteitsregister.

Er is bovendien afgesproken om in de komende cao-periode samen te werken aan de vormgeving en invoering van een Persoonlijk Levensfase Budget. Daarmee kunnen verlofuren onbeperkt gespaard worden. Deze gespaarde uren kunnen ingezet worden als er in een bepaalde levensfase meer behoefte aan is: denk aan mantelzorg, jonge kinderen, studie, sabbatical, maar ook aan afbouwen aan het einde van je loopbaan.
Duurzame inzetbaarheid staat de komende cao-periode hoog op de agenda, met bijzondere aandacht voor werkdruk en het vergroten van sociale veiligheid.

Cao-app
De Cao Huisartsenzorg is de afgelopen periode op onderdelen herschreven (scholing, meer/minder uren, thuiswerken). Duidelijkheid en leesbaarheid van de cao blijft een doorlopend aandachtspunt. Op basis van de vragen die gesteld worden in de cao-app Huisartsenzorg wordt bekeken welke artikelen verbetering behoeven.

De app is te downloaden in de Apple App– of Google Playstore.

Plaats een reactie