De laatste belangrijke loodjes!

28-02-2019

Op 1 maart 2019 is de looptijd van de huidige cao Huisartsenzorg verstreken. De NVvPO onderhandelaars hadden de hoop dat voor 1 maart 2019 tot een principeakkoord zou kunnen worden gekomen met de werkgevers. Dat is helaas niet gelukt.

De NVvPO heeft in de afgelopen 3 maanden aan de cao-tafel gesprekken gevoerd over de nieuwe cao Huisartsenzorg voor 2019. Over een aantal onderwerpen is inmiddels overeenstemming bereikt. De gesprekken over de nieuwe cao hebben dit jaar een wat ander verloop dan in andere jaren. Dit heeft ermee te maken dat alle partijen de wens hebben uitgesproken om eerst te kijken waar werkgevers en werknemers dezelfde mening over hebben. Denk hierbij aan onderwerpen als met plezier aan het werk blijven en de aantrekkelijkheid van de arbeidsmarkt.

Daarnaast speelt dat werkgevers in de Gezondheidscentra hebben verzocht aan het cao overleg om de werknemers werkzaam in de ondersteunende functies in de huisartsenzorg vanuit de Gezondheidscentra onder de werking van de cao Huisartsenzorg te brengen. Dit proces heeft de nodige aandacht gevraagd en de komende weken zal blijken of dit door zal gaan. Nu deze punten uitgewerkt zijn aan de cao tafel blijven de wat ‘hardere’ punten zoals financiële beloning over. Er is dus wel allerlei voortgang in de onderhandeling, maar met name op het uiterst belangrijke punt van de loonruimte hebben partijen nog geen akkoord bereikt.

Op 28 maart is hierover opnieuw gesproken met werkgevers, maar helaas is geen akkoord bereikt. De onderhandelingen worden op 17 april voortgezet. Wij hopen je zo spoedig mogelijk een principeakkoord voor te kunnen leggen. Het laatste woord over de loonsverhoging en het totale resultaat is dan aan jou.

Plaats een reactie