Gewijzigd functieprofiel en nieuwe gedifferentieerde inschaling POH-GGZ

16-03-2022

Herijking van het functieprofiel POH-GGZ

De meest voorkomende functies binnen de huisartsenzorg zijn als referentiefuncties beschreven en opgenomen in de Handleiding FWHZ (Functiewaardering Huisartsenzorg). Periodiek wordt de beschrijving van de referentiefuncties geactualiseerd. Dat gebeurt door de Stuurgroep FWHZ onder verantwoordelijkheid van cao-partijen. De NVvPO zit namens jou in deze Stuurgroep.

De actualisering van de beschrijving en inschaling is geen kwestie van ‘handjeklap’. Er wordt uitgebreid onderzoek gedaan. Door een groot aantal interviews met werkgevers en werknemers wordt in kaart gebracht hoe de functie in de praktijk wordt ingevuld. Na deze interviews zijn aan de leden van de NVvPO en LVPOHGGZ aanvullende vragen gesteld. De resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt tot een geactualiseerde functiebeschrijving.

Gewijzigde inschaling
Uit het onderzoek van de praktijk bleek dat het niet meer passend is om één functiebeschrijving en één inschaling te hanteren als grote gemene deler voor alle POH-GGZ. Hoewel over de hele linie enige verzwaring in de functie zichtbaar was, blijkt de bestaande schaal 8 voor veel POH-GGZ ook nu de passende inschaling. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat een aspect als hoge werkdruk in de praktijk echt als verzwarend wordt gevoeld, maar niet wordt beschouwd als een (blijvend) onderdeel van de functie. Werkdruk wordt daarom niet of maar beperkt meegewogen.

Echter, voor een deel is er wezenlijk meer veranderd. Omdat een deel van de POH-GGZ de functie op een ander niveau uitvoert, was er reden voor een gedifferentieerde inschaling. Een basisvariant van de functie in schaal 8 (POH-GGZ A) en een variant in schaal 9 (POH-GGZ B).

Wanneer schaal 9?
De POH-GG B in schaal 9 is een POH-GGZ met ruime relevante werkervaring en/of aanvullende deskundigheid op het gebied van ernstiger psychische problematiek, jeugd- of ouderenzorg, migrantenproblematiek, of op ander relevante deelgebieden. De voorgelegde problematiek vanuit de patiëntenpopulatie moet bovengemiddeld veeleisend zijn. De rol van deze POH-GGZ B bij begeleiding, diagnostiek en verwijzing is zodanig dat de huisarts veelal kan afgaan op het oordeel van de POH-GGZ. Invloed op het kwaliteits- en/of organisatiebeleid kan ook een aanwijzing zijn.

Functiebeschrijving basisfunctie en matrix met indelingsniveaus
In dit document vind je de nieuwe, gewijzigde beschrijving van de basisfunctie POH-GGZ A. Aan het slot staat de zogeheten matrix met de indelingsniveaus. De zojuist beschreven aspecten die horen bij het niveau in schaal 9, staan daar weergegeven als vijf ‘bullets’. Van deze vijf aspecten moeten tenminste drie van toepassing zijn om aanspraak te kunnen maken op indeling in schaal 9. Veelal zal het gaan om één van de eerste twee bullets samen met de derde, waarbij dan nog tenminste één van de overige bullets van toepassing moeten zijn.

Bespreek met je werkgever of jij vanaf 1 mei 2022 ook in aanmerking komt voor inschaling in schaal 9!

Plaats een reactie