Gezocht: enthousiaste leden voor werkgroep Governance!

01-03-2019

Sinds jaar en dag is de NVvPO een vereniging voor Praktijkondersteuners met een bestuur, bestaande uit een Dagelijks Bestuur (DB) en een Algemeen Bestuur (AB). Hoewel de statuten (opgesteld in 2014) niet spreken over een scheiding van rollen DB en AB, is dit sinds 2016 in de dagelijkse praktijk wel het geval. Het DB wordt vertegenwoordigd door een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Daarnaast kende de NVvPO in 2016 en 2017 naast de rollen van het DB en AB een interim-directeur.

Medio 2017 besloot het toenmalige bestuur dat de gescheiden rol van voorzitter en directeur veel overlappingen kende en dat de vereniging ermee gebaat zou zijn een voorzitter-directeur te werven. Deze is gevonden en per 15 november 2017 in de huidige NVvPO organisatievorm actief. Deze rol is goed te combineren naast een penningmeester met de financiële zaken als verantwoordelijkheid en de interne controle is hiermee gewaarborgd. Bovendien is het voor de NVvPO kostbaar om naast een voorzitter ook een directeur te plaatsen en zien we bij vergelijkbare verenigingen ook de combinatie van directeur bestuurder op dezelfde wijze ingevuld.

De statuten zijn hier echter nog niet op aangepast. Daarnaast moet ook onderzocht worden of de huidige rechtsvorm van ‘vereniging’ nog wel aansluit bij de ontwikkeling en doelen van de NVvPO. Dit stond op de planning voor 2018, maar omdat qua bestuurlijke vraagstukken nog een aantal andere zaken mogelijk aangepast moeten worden, is besloten hiermee te wachten. De kosten voor het aanpassen van statuten zijn immers relatief hoog.

Nu is de tijd hier wel rijp voor en gaan we een werkgroep ‘Governance’ samenstellen om tot een gedegen advies te komen voor bovenstaande punten. Hiertoe behoort ook het actualiseren van het huishoudelijk reglement door het opstellen van een management statuut, waarin functies, rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en bijvoorbeeld betalingsprocessen zijn opgenomen, met de statuten als kader, voor het dagelijks kunnen uitvoeren van de besturing.

We zoeken enthousiaste leden die graag hieraan mee willen werken!

De opdracht van de werkgroep Governance
– Advies aan het bestuur voor een rechtsvorm passend bij de organisatie en doelen
– Voorstel aanpassen statuten
– Voorstel nieuw management statuut

De werkgroep Governance bestaat uit
– 1 persoon uit huidig bestuur (AB of DB), de voorzitter zal niet deelnemen
– 1 beleidsmedewerker / organisatieontwikkelaar NVvPO
– 3 tot 5 leden van de NVvPO

Mogelijk tijdelijk aangevuld met bijvoorbeeld
– Frits Henstra, advocaat NVvPO (in de adviesrol)
– Mogelijk andere specialisten

Voorwaarden deelname leden werkgroep Governance
– Bereid en beschikbaar zijn om aan een aantal overleggen (circa 3) deel te nemen.
Data en locaties uiteraard in overleg.
– Bereid zijn een training te volgen over bestuursvormen als onderdeel inrichting (kosten NVvPO).
– Een brede blik op besturen hebben en buiten de gebaande paden durven denken.
– In de afgelopen 5 jaar geen officiële bestuursfunctie binnen de NVvPO vervuld hebben.
– Als lid aangesloten zijn bij de NVvPO.
– De huidige vrijwilligersregeling wordt toegepast. Dit houdt in € 4,50 per uur, maximaal € 150,- per
maand, aangevuld met reiskostenvergoeding € 0,19 per km.

Ben je enthousiast en wil je graag aan de slag in de werkgroep Governance?
Stuur dan je motivatie naar brendabaar@nvvpo.nl.

Plaats een reactie