Nieuw functie- en competentieprofiel POH-GGZ

11-03-2020

Mede door de toename van het aantal mensen met psychische klachten in de eerste lijn is de praktijkondersteuner huisarts GGZ (hierna: POH-GGZ) niet meer weg te denken uit de huisartsenpraktijk. Een groot aantal partijen verenigd in het Landelijk Overleg POH-GGZ vond het daarom belangrijk om in de uitvoering van deze functie meer eenheid en eenduidigheid te realiseren. Dit gebeurt in het nieuwe functie- & competentieprofiel dat de komende tijd de basis vormt voor de aanvullende, functiegerichte scholing tot POH-GGZ.

Verplicht kwaliteitsregister per 1 januari 2021
Het nieuwe functie- en competentieprofiel POH-GGZ 2020 is ontwikkeld door een expertgroep waarin vertegenwoordigers van alle relevante partijen deelnamen. Dit profiel is op 2 maart jl. door de besturen die deelnemen in het Landelijk overleg POH-GGZ geautoriseerd. Er zijn ook afspraken gemaakt over de inhoudelijke eisen (incl. toelatingscriteria) waaraan een onafhankelijk kwaliteitsregister POH-GGZ zou moeten voldoen. Alle in Nederland werkzame POH’s-GGZ zullen zich met ingang van 2021 in dit register moeten registreren. Doel van het register is de deskundigheid van POH’s-GGZ op een transparante en toetsbare wijze te borgen.

POH-GGZ en patiënt werken samen
Een van de kernwaarden van het nieuwe profiel is dat de POH-GGZ en patiënt gezamenlijk werken aan het behouden, versterken en herstellen van psychische gezondheid. Om hierbij passende zorg te kunnen leveren is het daarom voor de POH-GGZ noodzakelijk om aansluiting te zoeken bij de beleving van het individu en diens verhaal en context als vertrekpunt te nemen. Dit gebeurt in een proces van gedeelde besluitvorming, waarbij patiënt en naaste(n) zoveel mogelijk de regie hebben over de vervolgstappen in zorg en begeleiding.

POH-GGZ biedt huisartsenzorg
De functie POH-GGZ betreft een functie ter ondersteuning en onder eindverantwoordelijkheid van de huisarts. De werkzaamheden van de POH-GGZ sluiten aan bij de huisartsgeneeskundige zorg voor mensen met psychische, psychosomatische en psychosociale klachten. Het gaat om het nader analyseren en uitdiepen van hulpvraag en klachten, begeleiding en kortdurende behandeling. Zo nodig vindt er verwijzing plaats. Leidend hierbij zijn de NHG-Standaarden, alsmede de voor de huisartsenzorg relevante kwaliteitsstandaarden en samenwerkingsafspraken van Alliantie Kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg (Akwa ggz). Bij het formuleren van de competenties van de POH-GGZ is aangesloten bij de zogeheten ‘kenmerkende beroepsactiviteiten’ van de huisarts. Daarmee komt de terminologie zoveel mogelijk overeen met de wijze waarop deze in een huisartsenpraktijk wordt gehanteerd.

Landelijk Overleg POH-GGZ
In het Landelijk Overleg POH-GGZ nemen deel: de Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW), InEen, de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), de Landelijke Vereniging van Praktijkondersteuners GGZ (LV POH-GGZ), MIND, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO) de Huisartsen Advies Groep Geestelijke gezondheidszorg (PsyHAG), de Rino’s, de Samenwerkende Hogescholen en de Vereniging van Verplegenden en Verzorgenden Nederland (V&VN).

Met dank aan onze POH-GGZ expertgroep, die heeft bijgedragen aan de totstandkoming hiervan!

Download: Functie- & competentieprofiel ‘Praktijkondersteuner huisarts GGZ’ 2020

Plaats een reactie