Nieuwe cao medewerkers Gezondheidscentra 2018

23-10-2018

De partijen maken een start met de uitvoering van de gemaakte afspraken. Dit betekent voor werknemers dat zij met ingang van 1 juli 2018 een loonsverhoging ontvangen van 1,75%. Ook krijgen zij volgende maand een eenmalige verhoging van de eindejaarsuitkering (1,25%) uitbetaald.

Overleg arbeidsvoorwaarden

Los daarvan is er overleg over de wens van werkgevers om de cao Gezondheidscentra/AHG per 1 maart 2019 te beëindigen en de onder de cao vallende werknemers in de gezondheidscentra wat betreft hun arbeidsvoorwaarden, voor zover mogelijk, onder te brengen bij aanpalende cao’s.

In de cao is afgesproken dat de werknemersorganisaties de komende maanden in klankbordgroepen betrokken zijn bij overleg over en invulling van deze transitie. Daarbij is het uitgangspunt dat werknemers er in arbeidsvoorwaarden niet op achteruit gaan.

De NVDA en de NVvPO betrekken de komende maanden hun leden bij dit proces door middel van een voorlichtingsbijeenkomst en een enquête. Het uiteindelijke resultaat van het overleg leggen we dan begin 2019 aan de leden voor.

Zie ook

Onderhandelingsresultaat (pdf)
Ledenraad ingestemd met onderhandelingsresultaat Cao Gezondheidscentra

Plaats een reactie