Onderhandelaarsakkoord nieuwe Cao Huisartsenzorg 2024-2025

20-11-2023

De afgelopen periode heeft NVvPO ook namens jou overleg gevoerd om te komen tot een nieuwe Cao Huisartsenzorg. De gesprekken hadden een prettig, pittig en constructief karakter. Op 17 november 2023 hebben onderhandelaars van werkgevers- en werknemerspartijen overeenstemming bereikt. De cao, die een looptijd heeft van 18 maanden, leidt tot een inkomensverbetering van in totaal 10% voor het merendeel van de werknemers in de huisartsenzorg. Het akkoord omvat daarnaast onder meer de introductie van een PLB-regeling, verruiming van de vergoeding voor woon-werkverkeer en afspraken die bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Lees hier het onderhandelaarsakkoord.

Ledenraadpleging
Werknemerspartijen NVvPO, NVDA, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn en werkgeverspartijen InEen en LHV zijn tevreden met het bereikte resultaat en hebben er vertrouwen in dat zij hiermee een goed akkoord voorleggen aan hun leden. Het NVvPO bestuur legt dit onderhandelaarsakkoord Cao Huisartsenzorg 2024-2025 met een POSITIEF ADVIES aan de leden voor en complimenteert de cao-onderhandelaars voor dit behaalde onderhandelingsakkoord.  Alle leden van NVvPO hebben vandaag een e-mail hierover ontvangen. Zij kunnen zich tot 29 november aanstaande uitspreken over het bereikte akkoord.

De hoofdlijnen van het onderhandelaarsakkoord
De werkdruk, krappe arbeidsmarkt en hoge inflatie zijn van grote invloed op de werkomstandigheden en koopkracht van werknemers in de huisartsenzorg. Partijen zijn daarom in september met elkaar in overleg gegaan om tijdig te komen tot goede en passende afspraken vanaf 2024. Daarbij is ook goed gekeken naar de arbeidsvoorwaarden¬ontwikkeling in aanpalende zorgsectoren, zoals de ziekenhuiszorg en de VVT. Inzet van partijen was te komen tot een concurrerende cao voor de huisartsenzorg.

Afspraken
De loonsverhoging is als volgt opgebouwd: er komt per 1 februari 2024 een 5% loonsverhoging bij voor de schalen 1 tot en met 9, met een minimum van 175 euro per maand (op basis van een voltijd-arbeidsduur). Voor de schalen 10 en hoger komt er per 1 februari 2024 een 4% loonsverhoging bij. Per 1 november 2024 en per 1 mei 2025 vindt een loonsverhoging plaats van 2,5%.

Cao-partijen onderstrepen het belang van duurzame inzetbaarheid van werknemers. Daarom hebben partijen afspraken gemaakt over het recht op pauze, zuivere werktijd, het recht op onbereikbaarheid, voorrang bij invulling van roosters en diensten van de eigen werknemers en sociale veiligheid. De leeftijd waarop werknemers niet meer verplicht zijn tot het werken in nachtdiensten wordt verlaagd naar 60 jaar.

Ook de introductie van een PLB-regeling per 1 januari 2024 draagt bij aan duurzame inzetbaarheid. Werknemers ontvangen in 2024 een PLB van 10 uren en vanaf 2025 jaarlijks een PLB van 20 uren.

De vergoeding voor woon-werkverkeer, overwerk, thuiswerken en diverse onkosten worden verruimd. Dat geldt ook voor buitgewoon verlof bij overlijden.

Tot slot hebben partijen afgesproken groener werken in de huisartsenzorg te stimuleren en te onderzoeken of ze op een andere wijze invulling kunnen geven aan functiewaardering en de huidige FWHZ-systematiek. Daarbij wordt gekeken of een overgang naar FWG 3.0 daarvoor een mogelijkheid biedt.

Plaats een reactie