Principeakkoord cao Huisartsenzorg

16-03-2018

De cao heeft een looptijd van twee jaar, van 1 maart 2017 tot 1 maart 2019. De praktijkondersteuners worden in de cao-onderhandelingen vertegenwoordigd door de NVvPO. De overige werknemerspartijen zijn NVDA, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn. De werkgeverspartijen zijn LHV en InEen.

Salarisontwikkeling

Per 1 september 2017 is een salarisverhoging afgesproken van 2 procent. Per 1 juli 2018 volgt een verhoging van 1,5 procent. Verder wordt over het jaar 2017 en over het jaar 2018 in december van beide jaren een eenmalige uitkering van 0,5 procent van het jaarsalaris betaald.

Zelfstandigen

De NVvPO en de andere cao-partijen willen dat werknemers die als zzp’er werken in de huisartsenzorg een pensioenvoorziening, arbeidsongeschiktheidsverzekering en andere sociale voorzieningen kunnen treffen van het tarief dat zij ontvangen. De partijen bij de cao geven de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) de opdracht hiervoor nader onderzoek te doen.

Duurzame inzetbaarheid

In alle fasen van het leven prettig je werk kunnen doen, dat zien veel werknemers als een belangrijke voorwaarde voor werken. Duurzame inzetbaarheid is door de NVvPO en de andere cao-partijen hoog op de agenda gezet. Voordat er over dit onderwerp concrete afspraken komen, zal eerst het gesprek over dit onderwerp met de werknemers en werkgevers gevoerd gaan worden. Onderwerpen die daarbij aan de orde zullen komen zijn werkdruk, gezond en veilig werken, en persoonlijke ontwikkeling.

Scholing

Het recht op scholing voor medewerkers met kleine contracten (gemiddeld 8 uur of minder per week) verandert van minimaal 20 naar minimaal 10 uur scholing per jaar. Als hun werkgever geen of minder dan 10 uur scholing verplicht stelt, kunnen werknemers naar eigen keuze geaccrediteerde scholing volgen tot een vastgesteld maximum aantal uren.

Ledenraadpleging NVvPO

Op zaterdag 17 juni heeft de klankbordgroep van de NVvPO het bestuur geadviseerd om de cao met een positief advies aan de leden voor te leggen. De leden kunnen stemmen over het principeakkoord in een ledenraadpleging waarvoor ze op 17 juni per mail een uitnodiging ontvangen. Stemmen kan tot en met woensdag 28 juni.

Principeakkoord cao Huisartsenzorg

Plaats een reactie