Samenwerking vereenvoudigt doolhof voor ouderen

03-10-2022

Zorgbehoeften op verschillende domeinen dragen regelmatig bij aan het doolhof van zorg- en hulpverleners voor ouderen. Samenwerking bespaart kosten en zorgt voor een doelmatige inzet van menskracht, tijd en middelen. Het voorkomt overlap, doorkruisingen en tegenwerking van behandelstrategieën. De NVvPO ziet profijt in de versterking van de ouderenzorg, zoals het Integraal Zorg Akkoord beoogt. De huisartsenzorg kent de rol van de POH-Ouderen. Deze zorgprofessional binnen het team zet zich in voor de meer kwetsbare patiënten onder de ouderen. Het is daarmee logisch dat zij centraal staan bij bijvoorbeeld een verwijzing andere zorgverlener of bij het gesprek met de gemeente. De POH-Ouderen is voor zowel huisartsen, betrokken zorgprofessionals als patiënten een spin in het web.

Petra Portengen, bestuursvoorzitter van de NVvPO: “Diverse projecten hebben al bewezen dat samenwerking kostenbesparend is. Ik noem bijvoorbeeld “Transmurale zorgbrug” en “Welzijn op recept” waarbij de huisarts en POH-Ouderen intensief samenwerken met de wijkverpleegkundige, het sociaal domein en de paramedici. Maar ook het Multidisciplinair overleg (MDO) in de huisartsenpraktijk waarbij alle zorgverleners rondom de oudere aanschuift met eventueel ook de apotheker en of Specialist Ouderengeneeskunde (SO. En vergeet daarbij de mantelzorger niet want in de toekomstige zorgvraag wordt hun rol nog groter dan in de huidige situatie.”

Samenwerking kost tijd en geld. Uiteindelijk levert deze investering veel op: betere kwaliteit van zorg en leven, een efficiënte werkwijze en uiteindelijk een daling van dure ziekenhuis- en crisisopnames. Gedeelde uitgangspunten hierin zijn:

Kwaliteit van leven In de zorg aan kwetsbare ouderen weegt de POH-Ouderen, samen met de oudere, de mogelijkheden van behandeling en zorg af. Mogelijke nadelen en bijwerkingen, verlies van kwaliteit van leven en zelfredzaamheid worden met de wijkverpleegkundige besproken. Naast de woonsituatie is ook de sociale situatie van grote invloed op de kwaliteit van leven.
Persoonsgerichte zorg en eigen regie Ouderen behouden hun autonomie over de zorg en behandeling die zij krijgen. Met het Advance Care Planning proces worden de behandelwensen met de ouderen vastgelegd zodat de oudere de juiste zorg op de juiste plek krijgt.
Sociaal Netwerk Uitgangspunt voor de samenwerking is dat de POH-Ouderen en de wijkverpleegkundige oog houden voor de sociale omstandigheden. Het behouden of uitbreiden van een sociaal netwerk raagt bij aan de preventie van eenzaamheid.
Teamwerk is de basis en essentieel vanwege de complexe problematiek. Taken en verantwoordelijkheden moeten helder zijn en de zorgprofessionals (huisarts, POH-Ouderen en wijkverpleegkundige) overleggen met de oudere en de mantelzorger. Onderling spreken ze met elkaar af wie aanspreekpunt is en wie de coördinatie en regie heeft bij de ondersteuning en zorg.
Preventie Door de beperkte financiering van de zorgverzekeraar komen preventie en samenwerking onder druk te staan. Preventie gaat niet alleen over leefstijl, maar ook over valpreventie, vroeg-signaleren van cognitieve afwijkingen, voorkomen van onjuiste medicatie-inname, ondervoeding, etc.

Plaats een reactie